•   
  • 02-045-0300
  • sale@suvitkarnchang.com


เกี่ยวกับเรา
ร้านสุวิทย์การช่าง เริ่มก่อตั้งตั่งแต่ปี พุทธศักราช 2520 โดย นายสุวิทย์ ทยานานุภัทร์ เพื่อดำเนินกิจการแปรรูป ผลิต ซ่อมบำรุงและจัดจำหน่าย โลหะภัณฑ์ อะไหล่ยานยนต์ อุปกรณ์ต่อเสริมยานยนต์ทั่วไปทุกชนิด ต่อมาในปี 2555 ร้านสุวิทย์การช่าง ได้ส่งต่อมาถึงรุ่นที่ 2 บริหารงานโดย นายภัทรพล ทยานานุภัทร์ ซึ่งนายภัทรพล ได้มุ่งเน้นงานผลิตสินค้าและบริการซ่อมบำรุง ในกลุ่มอะไหล่ยานยนต์เฉพาะทาง และเครื่องจักรเฉพาะทาง เพื่อตอบสนองและแก้ไขปัญหาของกลุ่มลูกค้าที่สั่งอะไหล่ยานยนต์ หรืออะไหล่เครื่องจักรกลนำเข้าจากต่างประเทศ ที่มีราคาสูงและความล่าช้าในการรอผลิต และจัดส่ง เพื่อบริการให้กลุ่มลูกค้าได้บริหารจัดการงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในปีพุทธศักราช 2561 ร้านสุวิทย์การช่างได้ขยายขนาดโรงงานขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตชิ้นงาน และการให้บริการต่อลูกค้าด้วยคุณภาพที่สูงขึ้นตามความต้องการของตลาดในปัจจุบัน

  • สินค้าและบริการของประเทศไทยต้องสู้สินค้าต่างชาติได้ ทั้งด้านคุณภาพและบริการ
  • เราต้องเลือกใช้วัตถุดิบนประเทศที่มีคุณภาพ
  • เราต้องโตไปพร้อมๆ กับลูกค้าและคู่ค้าของเรา

กลยุทธ์บริษัท

จุดมุ่งหมาย : พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและทดแทนการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเฉพาะต่างๆ
วิสัยทัศน์ : เป็นบริษัทชั้นนำในการผลิต และ การให้บริการในตลาดอะไหล่ทดแทนของประเทศไทยภายในปี 2567
พันธกิจ : สร้างความสัมพันธ์ต่อกลุ่มลูกค้าและคู่ค้า / พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ทันต่อยุคสมัย / พัฒนาเสริมสร้างทักษะการทำงานให้แก่บุคลากรในการแข่งขันกับต่างประเทศในภาวะปัจจุบัน

SKC ตัวอย่างงาน